Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Hanging out with friends after working hard :"> and have a gossip! Thats greatttttttttt...

— người gởi Sota