Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Cột Điện coffee : )

— người gởi Sim