Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Cà phê Sì Gòn

— người gởi Sota