Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Ngày lễ mọi người đi chơi, đường xá vắng tanh : )

— người gởi Sim