Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Người Sài Gòn.

— người gởi tinorose