Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Ra đường gặp nhiều bảng số xe khác nhau : )

— người gởi Sim