Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Sài Gòn vẫn đó khi xa về, vẫn thế khi già đi. Yêu vì Sài Gòn mãi là Sài Gòn, thế thôi!

— người gởi T