Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Lô cốt !!!

— người gởi Pool