Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

tắm mưa

— người gởi Lys