Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

mát xa !

— người gởi đẹp trai