Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Mùa của những trái dầu rơi xoay xoay :">

— người gởi Cherish