Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Nơi tình yêu bước sang một trang mới.

— người gởi Eddy Việt