Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Cung Phượt mới 3 tháng tới: Tháng 9: Sài Gòn Tháng 10: Sài Gòn ==' Tháng 11: Sàiiii Gòn Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn, Sài Gòn ơi

— người gởi Tiến December