Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Cà phê rock 1 góc cà phê Cột Điện

— người gởi Sim