Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Mixed. You can somehow find everything there : )

— người gởi Pool