Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Ghé vào 1 quầy thuốc dọc đường để mua cho bạn cái khẩu trang. Mới đầu thì thấy mặt dì bán hàng có vẻ mệt và dữ dữ. Xong thấy dì vào lựa cũng chăm chú, xong đưa 1 cái khẩu trang 1 hồng, nhìn bạn mang vào, và bảo : "Cái này nhìn đẹp đó", rồi cười - ...

— người gởi Sim