Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Dem Si` Go`n nhon nhip hon han voi lai de^m Houston. Ta no'i, ta bat dau nho' de^m Si Go`n ru`i :)

— người gởi SoTa