Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

"Đứng trú mưa và nhìn đường phố : ) "

— người gởi SIm